Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ αποτελεί το πιο σύγχρονο και καλύτερο εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

 

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας αποτελεί Κέντρο Αριστείας Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρία Ακτινοχειρουργικής IRSA.


Λόγω της διεθνούς αναγνώρισης και της πολυετούς πείρας του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής το κέντρο επιλέχθηκε ως Eυρωπαϊκό Kέντρο Aναφοράς της εταιρίας ELEKTA και είναι ένα από τα πέντε κέντρα στην Ευρώπη που συνεργάζονται με τμήμα Research & Development της εταιρίας για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των νέων συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ αποτελεί το πιο σύγχρονο και καλύτερο εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και την μεγαλύτερη εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT, IGRT, SRT/SRS) τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό την βέλτιστη παροχή ακτινοθεραπείας στον ασθενή.

Επιπλέον, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε όγκο παιδιατρικών ασθενών στην Ελλάδα και εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές στοχεύοντας τόσο στην ίαση όσο και στην διατήρηση της ποιότητας της ζωής των παιδιών.

Το ΥΓΕΙΑ είναι πιστοποιημένο κατά JCI και εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της θεραπείας του ασθενούς. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης & παρακολούθησης ασθενών Mosaiq 2.62 και καταγράφονται ηλεκτρονικά. Το σύστημα δεν επιτρέπει την εκκίνηση της θεραπείας αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου. Επιπλέον, μέσω του Mosaiq 2.62 γίνεται καταγραφή όλων των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στον ασθενή.

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ, είναι:

H σύμμορφη τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3 D conformal radiotherapy – CRT) επιτυγχάνει να προσαρμόσει τη περιοχή υψηλής δόσης στον ακριβώς καθορισμένο όγκο-στόχο περιορίζοντας κατά το δυνατόν τη δόση στους παρακείμενους υγιείς ιστούς χρησιμοποιώντας πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας ομοιόμορφης έντασης το σχήμα των οποίων προσαρμόζεται στον όγκο-στόχο.

H ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (IMRT) είναι μια εξειδικευμένη μορφή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας, που επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών δεσμών ακτινοβολίας διαμορφωμένες όχι μόνο ως προς το σχήμα τους αλλά και ως προς την έντασή τους. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δόση που λαμβάνουν τα υγιή όργανα και οι πιθανές παρενέργειες και δίνεται η δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε τη μέθοδο (από το 2002) στην Ελλάδα.

Η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία (VMAT) αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μορφή της IMRT θεραπείας, κατά την οποία ο ασθενής ακτινοβολείται περιστροφικά και επομένως από πάρα πολλές κατευθύνσεις, ακτινοβολώντας πάντα τον όγκο στόχο αλλά διαφορετικούς κάθε φορά υγιείς ιστούς ελαχιστοποιώντας τη δόση που λαμβάνει ο καθένας τους. Ταυτόχρονα το σχήμα και η ένταση της δέσμης ακτινοβολίας μεταβάλλονται συνεχώς και με τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η δόση στα υγιή όργανα αυξάνοντας παράλληλα τη δόση στον όγκο στόχο. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε τη μέθοδο (από το 2009) στην Ελλάδα. 

Η ακτινοθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης FFF (Flattening Filter Free) χρησιμοποιεί γραμμικούς επιταχυντές που διαθέτουν υψηλούς ρυθμούς δόσης βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα των εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT/VMAT). Επιτυγχάνει τη βέλτιστη ακτινοβόληση στον μικρότερο δυνατό χρόνο με την μέγιστη ακρίβεια χορήγησης της δόσης. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε τη μέθοδο (από το 2014) στην Ελλάδα. 

Είναι η ακτινοθεραπεία που καθοδηγείται από εικόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια χορήγησης της δόσης ακτινοβολίας. Στην πλέον εξελιγμένη της μορφή η καθοδήγηση αυτή πραγματοποιείται τρισδιάστατα με εικόνες αξονικού τομογράφου, ο οποίος βρίσκεται επί του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Τα δεδομένα της αξονικής τομογραφίας στην οποία σχεδιάστηκε η θεραπεία και καθορίστηκαν ο όγκος στόχος, τα κρίσιμα όργανα και η τεχνική ακτινοβόλησης, μεταφέρονται στον υπολογιστή στην αίθουσα θεραπείας και συγκρίνονται με αντίστοιχες εικόνες που λαμβάνονται πριν ή και κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης με τη χρήση του ενσωματωμένου στο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα αξονικού τομογράφου. Με βάση αυτή τη σύγκριση γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις-προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση και το σχήμα του όγκου στόχου όσο και αυτά των κρίσιμων οργάνων που απεικονίζονται τρισδιάστατα την ώρα της θεραπείας, εξασφαλίζοντας την μέγιστη ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης ακτινοβολίας. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε την τρισδιάστατη καθοδήγηση με εικόνες αξονικού τομογράφου (από το 2007) στην Ελλάδα.

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία - Ακτινοχειρουργική είναι μια εξειδικευμένη τεχνική, που χρησιμοποιεί εξαιρετικά στοχευμένες δέσμες ακτινοβολίας υπό απεικονιστική καθοδήγηση για τη θεραπεία σχετικά μικρών βλαβών οπουδήποτε στο σώμα του ασθενούς. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κλασματοποιημένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποδίδεται πολύ υψηλή δόση σε μία και μόνο συνεδρία (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) ή σε μικρό (1-10) αριθμό συνεδριών (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική ακτινοθεραπεία). Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας πραγματοποιεί ευρύ φάσμα στερεοτακτικών εφαρμογών σε όγκους-στόχους σε όλο το σώμα με τη χρήση εξειδικευμένων γραμμικών επιταχυντών που ενσωματώνουν ρομποτικά συστήματα εξαιρετικής ακρίβειας (από το 2009).

Παράλληλα το Υγεία είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί (από το 2002) το μοναδικής ακρίβειας σύστημα γ-knife για ακτινοχειρουργικές εφαρμογές εγκεφάλου.

Τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο του μαστού αυξάνονται συνεχώς και για το λόγω αυτό η προστασία των παρακείμενων οργάνων είναι απαραίτητη για την αποφυγή απωτέρων παρενεργειών. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών λαμβάνει και χημειοθεραπεία ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Η χημειοθεραπεία μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους φυσιολογικούς ιστούς όπως η καρδιά και ο πνεύμονας ώστε να εμφανίσουν εντονότερες παρενέργειες όταν ακολουθήσει ακτινοθεραπεία. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό η προστασία της καρδιάς και του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ώστε οι απώτερες παρενέργειες να ελαχιστοποιηθούν.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού με έλεγχο της αναπνοής με το σύστημα Active Breathing CoordinatorTM (ABC) της εταιρίας Elekta. Η ακτινοβόληση γίνεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής προστατεύοντας τόσο την καρδιά όσο και τον πνεύμονα. 

Η διαδικασία επιτρέπει τη χορήγηση της ακτινοβόλησης στη φάση της εισπνοής κατά την οποία η απόσταση της καρδιάς από τον μαζικό αδένα μεγιστοποιείται ενώ η δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει η καρδιά και ο πνεύμονας ελαχιστοποιείται.

Η τεχνική αυτή, σε συνδυασμό με το μοναδικό στην Ελλάδα γραμμικό επιταχυντή Elekta VERSA HDΤΜ, με δυνατότητα χορήγησης υψηλού ρυθμού δόσης FFF, διασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή ακτινοθεραπεία της ασθενούς με την τεχνική IMRT/VMAT. Η ακρίβεια της θεραπείας διασφαλίζεται με την τεχνική IGRT, δηλαδή τη χρήση αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης για την επιβεβαίωση της σωστής θέσης της ασθενούς. 

Η τεχνική ελέγχου της αναπνοής μπορεί να εφαρμοστεί και σε θεραπεία βλαβών στο πνεύμονα, στο ήπαρ και άλλους κινούμενους λόγω αναπνοής όγκους, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης.

Η βραχυθεραπεία είναι μία μέθοδος ακτινοθεραπείας κατά την οποία ραδιενεργές πηγές κατανέμονται ενδοκοιλοτικά, ενδοϊστικά ή και σε επαφή με τον όγκο-στόχο, με σκοπό την ακτινοβόληση του στόχου με μεγάλες δόσεις και την παράλληλη ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης των παρακείμενων υγιών ιστών-οργάνων.
Ειδικότερα η βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) χρησιμοποιεί πηγές υψηλής ενεργότητας επιτρέποντας τη χορήγηση της δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα (της τάξης των μερικών λεπτών της ώρας) με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι το πρώτο που εισήγαγε τη μέθοδο (από το 1993) στην Ελλάδα με ευρύ πεδίο εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων απεικονιστικά καθοδηγούμενων ενδοϊστικών τεχνικών.

 

Ακρίβεια – ασφάλεια – παρακολούθηση θεραπείας του ασθενούς

 • Όλοι οι γραμμικοί επιταχυντές έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης του ασθενούς (on board imaging) πριν την θεραπεία με σκοπό την ακριβή ακτινοβόληση του όγκου – στόχου.

 • Όλα τα πλάνα θεραπείας επιβεβαιώνονται πριν την έναρξη της θεραπείας με το σύχρονο σύστημα επιβεβαίωσης Compass IBA (το μοναδικό στην Ελλάδα) διασφαλίζοντας την ακρίβεια του πλάνου θεραπείας.

 • O πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς περιέχει όλα τα στοιχεία του ιστορικού και της θεραπείας του ασθενούς και διασφαλίζει την ασφαλή παρακολούθηση και θεραπεία του ασθενούς.

 


Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ διαθέτει:

 • Γραμμικό επιταχυντή Elekta Versa HDTM υψηλού ρυθμού δόσης (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  Ο γραμμικός επιταχυντής, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία υψηλού ρυθμού δόσης και προσφέρει την ακρίβεια και την ταχύτητα που απαιτείται για την παροχή προηγμένων τεχνικών όπως η IMRT/VMAT τεχνική, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SRT) και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS). Επιπλέον, διαθέτει τη δυνατότητα IGRT.

 • Γραμμικό επιταχυντή Synergy ΑgilityTM (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  Τελευταίας γενιάς γραμμικός επιταχυντής που καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης ακτινοθεραπείας. Ο Agility προσφέρει εξαιρετική κλινική ευελιξία και αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την άνεση του ασθενούς. Επιπλέον, διαθέτει τη δυνατότητα IGRT.

 • Γραμμικό επιταχυντή Elekta Axesse με ειδικό ρομποτικό κρεβάτι για εκτέλεση τεχνικών στερεοταξίας (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  Ο γραμμικός επιταχυντής Elekta Axesse ™, σε συνδυασμό με το ρομποτικό κρεβάτι Hexapod, αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την εκτέλεση στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας (SRT) και στερεοτακτικής ακτινουχειρουργικής (SRS). Επιπλέον, διαθέτει τη δυνατότητα IGRT.

 • Μηχάνημα μεταφόρτισης βραχυθεραπείας Elekta Microselectron HDR
  Διαθέτει μοναδική ακρίβεια (μικρότερη από 0.15mm) και αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την ακτινοχειρουργική (SRS) καλόηθων και κακόηθων όγκων εγκεφάλου.

 • Gamma Knife (το μοναδικό στην Ελλάδα)
  Διαθέτει μοναδική ακρίβεια (μικρότερη από 0.15mm) και αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την ακτινοχειρουργική (SRS) καλόηθων και κακόηθων όγκων εγκεφάλου.

 • Σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας Monaco 5.1, Oncentra, γ-plan, VariSeed
  Το σύστημα σχεδιασμού Monaco χρησιμοποιεί τους πιο ακριβείς αλγορίθμους Monte Carlo και Collapsed Cone για το σχεδιασμό πλάνων θεραπείας 3D, IMRT, VMAT και SRS.
  Το σύστημα σχεδιασμού Oncentra Brachy βελτιστοποιεί την ακρίβεια του πλάνου βραχυθεραπείας.
  Το σύστημα σχεδιασμού Gamma Plan χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό πλάνων θεραπείας με Gamma Knife και εξασφαλίζει βέλτιση κλινική εκτέλεση της θεραπείας

 • Σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq 
  Το σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq επιτρέπει τη βέλτιστη παρακολούθηση όλων των παραμέτρων της θεραπείας του ασθενούς. Όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και είναι άμεσα διαθέσιμες στο προσωπικό που εμπλέκεται με τη θεραπεία του ασθενούς για τη βέλτιστη και ασφαλή παροχή θεραπείας.
Οδηγός Ακτινοθεραπείας για τον ενήλικα ασθενή και την οικογένειά του
Ο οδηγός αφορά τους ασθενείς που θα υποβληθούν ή υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και περιλαμβάνει:

 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ακτινοθεραπεία
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξωτερική ακτινοθεραπεία
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη βραχυθεραπεία
 • Πληροφορίες για την ομάδα των ειδικών που εμπλέκεται στη θεραπεία
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πιθανές παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και πώς αντιμετωπίζονται
 • Συμβουλές κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας
 • Ερωτήσεις για τον Ακτινοθεραπευτή - Ογκολόγο

 

Οδηγός Ακτινοθεραπείας για παιδιά και τους γονείς τους
Ο οδηγός αυτός αφορά τα παιδιά και τους γονείς τους που θα υποβληθούν ή υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και περιλαμβάνει:

 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ακτινοθεραπεία
 • Πληροφορίες για την ομάδα των ειδικών που εμπλέκεται στη θεραπεία
 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πιθανές παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και πώς αντιμετωπίζονται
 • Συμβουλές κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας
2ος όροφος

Τηλέφωνο
210 686 7830
210 686 7831